Provozní řád parkánu u Brány Matky Boží

Parkán u Brány Matky Boží (dále areál) je určen zejména k odpočinku pro veřejnost, dále jej lze využít pro pořádání akcí.
Tento provozní řád stanoví základní podmínky užívání parkánu.
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Vlastník areálu: statutární město Jihlava Adresa areálu: ulice Matky Boží, Jihlava
Provozovatel areálu: Brána Jihlavy, příspěvková organizace, Divadelní 4, 586 01 Jihlava,kontakt: 565 597 553
Kapacita areálu: 80 osob.

 • vstup a pobyt návštěvníka v areálu je pouze na vlastní nebezpečí,
 • vstup na ochoz (balkón)je na vlastní nebezpečí a pro děti do 6 let věku pouze v doprovodu dospělé osoby,
 • v čase od 17 do 18 hodin je třeba zdržet se činností, které by mohly narušit konání mše v přilehlém kostele Nanebevzetí Panny Marie,
 • návštěvník je povinen dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost,
 • návštěvník je povinen řídit se tímto provozním řádem a dodržovat pravidla slušného chování tak,aby neohrožoval ostatní ani sám sebe,
 • v případě zjištění jakékoliv závady je návštěvník povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit pracovníkům Turistického Informačního Centra, Věžní 1, Jihlava,
 • v době konání akcí dodržovat pokyny pořadatele.

V areálu je zakázáno:

 • lézt na hradby,
 • poškozovat a ničit vybavení areálu,
 • odhazovat odpadky mimo určená místa,
 • konzumovat alkohol(není-li udělena výjimka– Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 statutárního města Jihlavy), kouřit a užívat omamné látky,
 • vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek,
 • rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou (pokud není součástí pořádané akce),
 • vnášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost osob a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat,
 • vjíždět do areálu motorovými vozidly (s výjimkou údržby, případně vyložení a naložení nezbytných rekvizita techniky),
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty (pokud není součástí kulturního programu).

Ostatní ustanovení:

 • při nerespektování tohoto provozního řádu, nevhodném chování a výtržnictví může být návštěvník z areálu vykázán,
 • každý návštěvník nese odpovědnost za jím způsobené škody na vybavení v areálu,
 • pokud návštěvník svou nedbalostí či úmyslně způsobí škodu v areálu, má provozovatel právo požadovat za takovou škodu náhradu,
 • vlastník a provozovatel areálu neručí za odcizení nebo ztrátu věcí ve vlastnictví návštěvníka a nezodpovídá za případné úrazy.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba: 155 I Policie ČR: 158 I Hasiči: 150 Městská policie: 156 I Integrovaný záchranný systém: 112

Pokyny pro nájemce parkánu u Brány Matky Boží

 • zajistit, aby se omezila hlasitá produkce na kulturní akci v době od 17 do 18 hodin,kdy se koná mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
 • zajistit dostatečnou a řádně označenou pořadatelskou službu s určením osoby zodpovědné za průběh akce,
 • využít prostor parkánu pouze na uvedenou akci, nelze podnajmout třetí osobě,
 • uvést písemně zjištěné závady při přejímce prostor a zařízení parkánu,
 • zajistit čistotu parkánu během akce a po skončení uvést do původního stavu, včetně úklidu WC,
 • zajistit úklid okolních prostor parkánu, pokud byly během akce znečištěny (včetně ulice Matky Boží),
 • odstranit z areálu parkánu vše, co sloužilo k propagaci akce,
 • ukončit akci nejpozději ve 22 hodin (pokud není udělena výjimka z doby nočního klidu dle platné obecně závazné vyhlášky města – 1),
 • nekonzumovat jakýkoliv alkohol (pokud není udělena výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů dle platné obecně závazné vyhlášky města – 2),
 • zajistit, aby během akce návštěvníci nekouřili a neužívali omamné látky v prostorách parkánu,
 • zabránit vstupu návštěvníků na pozemky ležící mimo prostor určený ke konání akce,
 • uvést vše do původního stavu v případě poškození zařízení či prostoru parkánu ihned opravit na vlastní náklady,
 • zajistit, aby nedošlo k překročení maximální divácké kapacity parkánu 80 osob,
 • vstup na ochoz (balkón)je na vlastní nebezpečí a pro děti do 6 let věku pouze v doprovodu dospělé osoby,
 • nelézt na hradby,
 • nerozdělávat oheň a nemanipulovat s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou (pokud není součástí pořádané akce),
 • nevnášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost osob a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat,
 • nevjíždět do areálu motorovými vozidly (s výjimkou údržby, případně vyložení a naložení nezbytných rekvizit a techniky),
 • nevstupovat se psy a jinými zvířaty(pokud není součástí akce).

1 – o stanovení výjimekz doby nočního klidu

2 – k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejnáprostranství, na nichž sezakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržováníse s otevřenou lahví nebo jinou nádobou obsahující alkoholický nápoj naveřejném prostranství