Podmínky prodeje na akcích pořádaných organizací Brána Jihlavy

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Účelem těchto Podmínek prodeje na Akcích pořádaných organizací Brána Jihlavy (dále jen Podmínky prodeje) je stanovení podmínek pro prodej a poskytování služeb na Akcích, konaných na území města Jihlavy a pořádaných organizací Brána Jihlavy,příspěvková organizace, se sídlem Divadelní 1365/4, Jihlava, IČO: 09718044(dále jen Pořadatel).
 2. Stánkem se rozumí zařízení sloužící k poskytování prodeje - tj. stánky, samostatné prodejní pulty, vozidla nebo přívěsná vozidla, pojízdná nebo mobilní prodejna.
 3. Prodejcem se rozumí schválený Zájemce o účast na Akci.
 4. Akcí se rozumí veškeré kulturní, sportovní, společenské, volnočasové a jiné události organizované nebo spoluorganizované organizací Brána Jihlavy,

II. REGISTRACE ÚČASTI NA AKCI

 1. Zájemce o prodej na Akci se registruje výhradně prostřednictvím online přihlašovacího formuláře (dále přihláška) na adrese www.branajihlavy.cz/stankari.
 2. Aby přihláška byla platná, musí Zájemce o prodej do přihlášky uvést/vložit:
  a) své kontaktní údaje
  b) údaje o typu a rozměry stánku
  c) fotografii stánku
  d) informace o povaze nabízeného zboží nebo služby
  e) požadavek na přívod elektrické energie
 3. Dalším krokem přihlášky je výběr Akcí, kterých se Zájemce chce zúčastnit.
 4. Pro odeslání žádosti musí Zájemce zaškrtnutím pole potvrdit, že si přečetl a souhlasí s těmito Podmínkami prodeje a se zpracováním osobních údajů.

III. ÚČAST NA AKCI

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na schvalování Zájemců o prodej, zejména z důvodu technického zajištění, různorodosti sortimentu a tematického pojetí každé akce. Hlavními kritérii při rozhodování o výběru Prodejců jsou:

  a) Úplnost vyplnění přihlášky – včetně fotografie
  b) Kvalita sortimentu
  c) Estetická úroveň stánku
  d) Rozmanitost nabídky na trhu vzhledem k ostatním přihlášeným
  e) Spolehlivost
  f) Datum přihlášení
 2. Vybrané Zájemce Pořadatel kontaktuje nejpozději 21 dnů před zahájením akce s potvrzením účasti.
 3. Potvrzením účasti ze strany Pořadatele se Zájemce o prodej stává Prodejcem.
 4. Seznam vybraných Prodejců bude zveřejněn na webu Pořadatele nejpozději měsíc před Akcí.
 5. Prodejce má právo bez udání důvodu a jakéhokoliv postihu zrušit svoji účast nejpozději 14 dní před konáním Akce zasláním písemné omluvy na email: stankari@branajihlavy.cz.
 6. Prodejce je povinen se vybrané Akce zúčastnit. Pokud tuto svoji povinnost poruší, zavazuje se Prodejce uhradit smluvní pokutu ve výši 50% denní sazby za zprostředkování prodeje konkrétní akce. Tato smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování Prodejci.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z prodeje nevhodný sortiment nebo jeho část a požadovat zachování sortimentu dle schválené přihlášky. Pořadatel má právo z Akce vyloučit Prodejce, který porušil tyto Podmínky prodeje, a to bez nároku na vrácení uhrazeného nájemného.

IV.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Služba zprostředkování prodeje bude Prodejcům zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je zveřejněný na webové stránce www.branajihlavy.cz/stankari.
 2. Poplatek za zprostředkování prodeje může Prodejce uhradit dvěma způsoby. Preferovaný způsob úhrady zaškrtává v přihlášce.
  a) Bezhotovostně platebním převodem na základě faktury, kterou Pořadatel vystaví nejpozději 45 dní před konáním dané Akce. Platba bude provedena na číslo účtu Pořadatele 6002394389/0800
  b) Hotově nejpozději v den konání Akce od 8:00 do 10:00 na pokladně Turistického informačního centra na Bráně Matky Boží (Věžní 4785/1,586 01, Jihlava). 
  c) Hotově v den konání Akce od 10:00 do 18:00 vůči příjmovému dokladu vystavenému pořadatelem.

IV.  VJEZDY, PARKOVÁNÍ, ČAS PRODEJE

 1. Parkování pro Prodejce bude zajištěno. Informace o parkování budou Prodejcům poskytnuty nejpozději v den konání Akce, na místě konání.
 2. Pro Akce konané na Masarykově náměstí je vjezd a výjezd povolen stávajícími nájezdy tak, aby nebyly porušeny obrubníky chodníků. Stání automobilů na ploše náměstí není povoleno.
 3. Prodejce se zavazuje mít svůj stánek otevřený v den konání Akce v průběhu celé doby konání Akce. U jarmarků je to od 10:00 do 18:00, u jiných Akcí nejčastěji od 14:00 do 22:00. Tuto dobu lze po domluvě s Pořadatelem i překročit.
 4. Zahájení i ukončení prodeje Prodejce provede tak, aby nebylo narušeno konání Akce a byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. 

V.  POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejci jsou povinni se řídit platnými předpisy souvisejícími s jejich činností. Za činnost související s uskutečněním prodeje a službami v rámci Akce je plně odpovědný Prodejce.

 1. Typ stánku – Nerozhodne-li Pořadatel jinak, jsou preferovány stánky s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí, kryté textilní nebo plátěnou plachtou. Na adventních trzích stánky poskytuje Pořadatel v rámci ceny za zprostředkování prodeje.
 2. Umístění stánku a čas jeho stavby určuje Pořadatel. Nelze mezi sebou měnit prodejní místa bez souhlasu Pořadatele (zejména z důvodu přívodu el. proudu). Při stavbě stánku nesmí být porušen povrch místa. Prodejce musí dodržet rozměry stánku tak, jak je uvedl v přihlášce.
 3. Označení stánku – Prodejce musí označit stánek jménem a příjmením, nebo obchodní firmou nebo názvem podnikatele, jeho identifikačním číslem osoby, údajem o sídle a jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost stánku.
 4. Označení zboží – Prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkami a měrnou jednotkou, ke které se cena váže. Případně je nutné všechny informace uvést v ceníku vyvěšeném na viditelném a zákazníkovi přístupném místě. Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané zboží a výrobky byly přímo, viditelně a srozumitelně označeny označením výrobce, údaji o hmotnosti nebo množství. Potravinářské výrobky musí být označeny datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, jde-li o potraviny podléhající zkáze.
 5. Původ zboží – Prodejce je na vyzvání povinen předložit doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu k poskytování služeb(např. faktury apod.)
 6. Živnost – Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj vztahuje. Prodejce je povinen vydat na žádost zákazníka doklad o poskytnutí služby nebo o prodeji zboží (paragon apod.).
 7. Totožnost Prodejce – Prodejce nebo osoba jednající jménem Prodejce ve stánku musí na vyzvání prokázat totožnost, tj. mít u sebe občanský průkaz nebo jiný doklad. V případě zastoupení, musí zastupující při kontrole doložit dohodu o provedení práce či činnosti.
 8. Vratné kelímky Prodejci nápojů jsou povinni používat pouze vratné kelímky, na jarmarcích v prosinci příslušného kalendářního roku pak kelímky s vánoční tématikou bez uvedení log. Na jarmarcích pořádaných Pořadatelem platí zákaz používání jednorázových kelímků.
 9. Obaly použité pro první a další balení potravin nesmí být zdrojem kontaminace. Materiály pro první balení musí být skladovány tak, aby nebyly vystaveny riziku kontaminace.
 10. Pořádek – V místě stánku a okolí musí Prodejce udržovat pořádek a čistotu. Na odpady Pořadatel zajistí odpadové nádoby.
 11. Revize elektřiny – Prodejce předloží platnou revizi k jednotlivým elektrickým zařízením, které uvedl v přihlášce (elektrospotřebič,osvětlení stánku a elektrický prodlužovací kabel) a budou použity v rámci prodeje. Bez platné revize, která bude namístě kontrolována, nebudou elektrická zařízení připojena. Elektřina přivedená do stánku dle požadavku Prodejce bude sloužit pouze k účelům uvedeným v přihlášce. Prodlužovací kabely Pořadatel nezajišťuje.
 12. Zákaz prodeje – Na Akcích je zakázáno prodávat: živá zvířata, syrové maso a vnitřnosti (s výjimkou baleného masa), kachní a husí vejce, mlékárensky nezpracované mléko, předměty erotického zaměření,omamné látky, zbraně a střelivo, věci propagující rasismus, fašismus.
 13. Hygiena – Všichni Prodejci potravin jsou povinni dodržovat hygienické a veterinární předpisy a Desatero státní veterinární správy.
 14. Prodejci živočišných produktů musí odpovídajícím způsobem zajistit čištění, je-li nezbytné,a dezinfekci pracovních nástrojů a zařízení. Tito prodejci musí mít k dispozici odpovídající zařízení pro hygienické skladování a skladování a odstraňování nebezpečných a/nebo nepoživatelných látek a odpadu. Potraviny musí být umístěny tak, aby bylo zabráněno riziku kontaminace.Prodejci živočišných produktů musí nosit vhodný čistý a je-li nezbytné, ochranný oděv, musí dbát na vysoký stupeň čistoty.
 15. Vedlejší živočišné produkty – Pokud by došlo k tomu,že se vyskytnou vedlejší živočišné produkty II. a III. kategorie, které nejsou určeny k výživě lidí - dále jen VŽP, tedy odpad živočišného původu, je Prodejce povinen zavolat asanační podnik(kafilérii), která zajistí jeho neškodné odstranění. Kontakt: ASAP s.r.o., 582 56 Věž č. p. 145, tel. 569 408 111. K dispozici musí mít Prodejce odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů až do jejich odvozu asanační službou (uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně konstruovány, udržovány, snadno čistitelné, a je-li nezbytné,dezinfikovatelné). Prodejci, kteří nabízejí živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci VŽP vystavit obchodní doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu orgánu.
 16. Tekoucí voda – Provozovatelé potravinářských provozů mají od Pořadatele za účelem zajištění požadavků provozní hygieny a umývání rukou obsluhy k dispozici tekoucí pitnou vodu. Při trzích na Masarykově náměstí je to vývod vody umístěný u morového sloupu, při farmářských trzích jsou to vyhrazené toalety na Turistickém informačním centru. Pro přípravu občerstvení musí použít balenou vodu.
 17. Zásady HACCP – Při jakékoliv manipulaci s potravinami musí být uplatňovány zásady HACCP.
 18. Vyhrazené WC – Prodejci nebalených potravin jsou povinni používat pro ně vyčleněné WC nebo mobilní WC, jejichž umístění se dozví před každou akcí v organizačním mailu zaslaném Pořadatelem.
 19. Oznamovací povinnost – Provozovatelé stravovacích služeb mají ze zákona povinnost oznámit zahájení předmětné činnosti na Krajskou hygienickou stanici Kraje Vysočina.

J

B